112 Bu Alan Acil Tıp Teknisyenliği Öğrencileri Hazırlanmıştır.

 

 

 

 

ACİL TIP  TEKNISYENLIĞI BÖLÜMÜ

EK PUAN ALARAK YERLEŞEBİLECEKLERİ LİSANS  ALANLAR

  1. Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul)  YGS-2
 • Bu programın amacı; afet öncesi eğitim, bilinçlendirme, proje geliştirme gibi önlemleri, afet olması durumunda da koordinasyon başta olmak üzere her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapmaya ve yönetmeye mesleği ile ilgili bilgi ve beceri ile donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı ve girişimci uzmanlar yetiştirmektir. Bu uzmanların aynı zamanda insan haklarına saygılı, bireyin, ailenin ve toplumun gereksinimlerini ön plana alan, soğukkanlı, gelişmeye ve değişime duyarlı, konusuyla ilintili bireysel ve toplumsal gereksinimleri, ekip üyesi veya yöneticisi olarak etkin bir şekilde rol ve işlevlerini yerine getirebilecek kişiler olması amaçlanmaktadır.Mezun olanların istihdam alanları oldukça geniştir.Başlıca istihdam alanları şu şekilde sıralanabilir:  Yukarıda belirtilen 5902 nolu 29.5.2009 kabul tarihli ‘Afet ve Acil Durum Yönetimi  Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’ isimli yasanın öngördüğü şekilde şu kamu teşekküllerinde görev yapabilir:
  • Adı geçen başkanlığın merkez teşkilatında, başkanlık altında çalışan daire başkanlıklarına bağlı olarak
  • Başkanlığın gerekli gördüğü durumda kuracağı belirtilen çalışma gruplarında
  • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde
  • Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde
  • Belediyeler başta olmak üzere kamu teşkilatlarında igili merkezlerde (112 ambulans merkezlerinde, itfaiyelerde vb) koordinatör ve yönetici olarak
  • Özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde afet yönetimiyle ilgili alanlarda (İlgili kanunun 15. maddesi gereği Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptıracağı belirtilmiştir)
  •  Üniversitelerde ilgili bölümlerde öğretim görevlisi ve bilim insanı olarak
  •  Uluslar arası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda
  • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar başta olmak üzere çeşitli kurumlarda halkın afet konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim verilmesi ve afet olması durumunda hasar kontrol ve rehabilitasyon konularında planlama ve çalışma yapabirler.
  1. Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Yüksekokul)  YGS-6
 • Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü’nün amacı, sağlık sistemi amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, uluslararası nitelikte sağlık yöneticilerini yetiştirmek ve sağlık kurumları yönetimi alanında yürütülecek araştırmalar ile bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.Programdan mezun olacak öğrenciler “Sağlık Kurumları Yöneticisi” unvanı almaktadır.İş Alanları;Program mezunları sağlıkla ilgili tüm örgütlerde idari ve yönetsel kadrolarda çalışabilir. Dünya’da ve Türkiye’de yürütülen sağlık reformları, sağlık sektöründeki eğilimler ve bunlara ilişkin dokümanlar (TUBİTAK Vizyon 2023 Sağlık Sektörü Raporu ve Sağlık Bakanlığı Reform Dokümanları, Sayıştay Raporları, Kalkınma Planları, TODAİE Raporları), Sağlık Kurumları Yönetimi Mezunlarına giderek daha artan oranlarda ihtiyaç duyulacağını göstermektedir.

  Mezunların çalışma alanları ile ilgili bazı önemli birimler aşağıda sunulmaktadır;

  • –          Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı (Teftiş Kurulu dahil),
  • –          Kamu ve özel sağlık kurumları (hastane, tıp merkezi, poliklinik, evde bakım merkezi, diyaliz merkezi, teşhis  merkezi,, ağız ve diş sağlığı merkezi vb.),
  • –          Sigorta Şirketleri,
  • –          Sosyal Güvenlik Kurumu,
  • –          Değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar (Kızılay Genel Müdürlüğü, vb.),
  • –          Öğretim elemanı olarak çalıştırılmak üzere üniversitelerin benzer eğitim veren bölümleri ve programlarında sağlık yönetimi ve benzeri dersleri olan bölümler,
  • –          Sağlık subayı olarak çalıştırılmak üzere Silahlı Kuvvetler,
  • –          İlaç ve tıbbi sarf malzeme şirketleri,
  • –          Basın ve yayım kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri.

 

  1. Sağlık Yönetimi (Yüksekokul) YGS-6
 • Sağlık Yöneticisi Kimdir?Sağlık personeli ön safhada yer alırken başka konumlarda çalışan sağlık uzmanları hasta güvenliği, güvenirlilik, çalışanların rolleri, kurumun geleceğinin planlanması, risk yönetimi, finansal olarak kurumun iyi durumda olması gibi görevler üstlenirler.
  • Bu uzmanlık alanlarına sahip kişiler sağlık yöneticileridir. Bu kişiler hastaneler ve sağlık kurumlarını yönetirler.
  • Çalışanların önemli sağlık konularında eğitim almasına yardımcı olur.
  • Kriz anlarının yönetilmesinden sorumludur.
  • Hastaların aldığı hizmetin kalitesiyle yakından ilgilenen yetkin ve eğitimli kişilerdir. Doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları ile iş birlikleri kurarak sağlık hizmet kalitesini artırır.

  İş İmkanları,

  • Hastaneler ve diğer tedavi kurumları
  • Sağlık Bakanlığı
  • Rehabilitasyon Merkezleri
  • Üniversiteler ve Araştırma kurumları
  • Evde Bakım Hizmeti Veren Kuruluşlar
  • Danışmanlık Firmaları
  • Sağlık Sigorta Firmaları
  • Sağlık Dernekleri

MESLEK YÜKSEK OKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI(SINAVSIZ GEÇİŞ)

 1. Acil Durum ve Afet Yönetimi
 2. Ameliyathane Hizmetleri
 3. Elektronörofizyoloji
 4. İlk ve Acil Yardİm
 5. İş Sağlİğİ ve Güvenliği
 6. İş ve Uğraşİ Terapisi
 7. İşçi Sağlİğİ ve İş Güvenliği
 8. Otopsi Yardİmcİlİğİ
 9. Perfüzyon Teknikleri
 10. Sağlİk Kurumlarİ İşletmeciliği
 11. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
 12. Tİbbi Tanİtİm ve Pazarlama

EK PUAN ALARAK YERLEŞEBİLECEKLERİ LİSANS PROGRAMLARI VE 2012 MIN PUANLAR

 • Acil Yardım ve Afet YönetimiYGS-2
Üniversite Puan Türü Kontenjan Dolan Kontenjan Min Puan Max Puan
18 Mart Çanakkale ÜniversitesiSağlıkY.O. YGS-2 62 62 323,97295 436,47296
Gümüşhane ÜniversitesiSağlık Y.O. YGS-2 47 47 300,87022 378,76084
 • Sağlık Kurumları Yöneticiliği YGS-6
Üniversite Puan Türü Kontenjan Dolan Kontenjan Min Puan Max Puan
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiSağlıkY.O. YGS-6 41 41 372,59935 423,75121
Gaziosmanpaşa ÜniversitesiSağlık Y.O. YGS-6 52 52 330,99171 391,68498

SINAVSIZ GEÇİŞ İLE YERLEŞEBİLCEKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI VE 2012 MIN PUANLAR(ANKARA METEB)

 • Elektronörofizyoloji YGS-1
Üniversite Puan Türü Kontenjan Dolan Kontenjan Min Puan
Çanakkale ÜniversitesiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O YGS-1 20 20 396,64
Kayseri ÜniversitesiSağlık Hizmetleri Meslek Y.O YGS-1 16 16 137,47400
 • İlk ve Acil Yardım  YGS-2
Üniversite Puan Türü Kontenjan Dolan Kontenjan Max Puan
Ağrı ÜniversitesiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu YGS-2 50 50 393,31000
Ankara ÜniversitesiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu YGS-2 30 30 394,97000
GAZİ ÜniversitesiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu YGS-2 40 40 424,55700
Ufuk ÜniversitesiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu YGS-2 3 3 386,89600

SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE GEÇİŞ YAPILACAK MESLEK YÜKSEK OKULLARI VE DGS SINAVI İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK ALANLAR.

ñ  Elektronörofizyoloji bölümünü bitiren öğrenciler,

DGS ile geçiş yapalacak bölümler:

◦     Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (MINPuan:283)

◦     Hemşirelik(MINPuan :270)

◦     Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(MINPuan:)

ñ  İlk ve Acil Yardım bölümünü bitiren öğrenciler,

DGS ile geçiş yapalacak bölümler:

◦     Acil Yardım ve Afet Yönetimi(MINPuan :273)

◦     Hemşirelik(MINPuan :270)

◦     Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(MINPuan:)

ñ  İş ve Uğraşı Terapisi bölümünü bitiren öğrenciler,

DGS ile geçiş yapalacak bölümler:

◦     Ergoterapi (MINPuan :247)

◦     Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(MINPuan :280)

◦     Hemşirelik(MINPuan :270)

◦     Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(MINPuan:)

ñ  Perfüzyon Teknikleri bölümünü bitiren öğrenciler,

DGS ile geçiş yapalacak bölümler:

◦     Hemşirelik(MINPuan :270)

◦     Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(MINPuan:)

ñ  Sağlık Kurumları ışletmeciliği bölümünü bitiren öğrenciler,

DGS ile geçiş yapalacak bölümler:

◦     İşletme  (MINPuan:230)

◦     Sağlık İdaresi  (MINPuan:281)

◦     Sağlık Kurumları Yöneticiliği  (MINPuan:260)

◦     Sağlık Yönetimi  (MINPuan :265)

◦     Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(MINPuan:)

ñ  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümünü bitiren öğrenciler,

DGS ile geçiş yapalacak bölümler:

◦     Hemşirelik(MINPuan :270)

◦     Biyoloji(MINPuan :260)

◦     Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(MINPuan:)

ñ

ñ  Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümünü bitiren öğrenciler,

DGS ile geçiş yapalacak bölümler:

◦     Halkla İlişkiler  (MINPuan:261)

◦     Halkla İlişkiler ve Tanıtım (MINPuan :261)

◦     Halkla İlişkiler ve Reklamcılık  (MINPuan:260)

◦     Pazarlama(MINPuan:190)

◦     Uluslararası Ticaret  (MINPuan

◦     Uluslararası Ticaret ve Finans  (MINPuan

◦     Uluslararası Ticaret ve Finansman  (MINPuan

◦     Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik  (MINPuan

◦     Uluslararası Ticaret ve Lojistik (MINPuan :260)

 

11 Responses to “Acil Tıp Teknisyenliği Alanı”

 1. irem
  11:55 on Şubat 1st, 2014

  Merhaba.2012 Acil Tıp Teknisyenliği mezunuyum ameliyathane hizmetlerine geçiş yaptım şuan 2. sınıfım dgs ile lisans programlarından hemşireliğe geçiş yapmak istiyorum ama bu bölümden mezun olduktan sonra yine att olarak çalışmak istersem çalışabilir miyim bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim.

 2. TERCİH UZMANI
  21:51 on Şubat 1st, 2014

  Merhaba İrem,
  Öncelikle ne yapmak istedğine karar vermelisin.Önce lİse ATT,Meslek Yüksek Okulu Ameliyathane Hizmetleri Okuyorsun,Dgs ile Hemşirelik lisans yapacaksın.Sonrada lise düzeyine yeniden inip att olacaksın.neden böyle birşeye gereksinim duydun bilmiyorum.Ama sorunu cevaplayalım,
  KPSS atamalrında hangi kadroya başvurursan sadece o işi yaparsın,Yani hemşire olarak atanıp Att olarak çalışmazsın kadro olarak farklı şeyler.

 3. irem
  22:36 on Şubat 3rd, 2014

  Teşekkür ederim hocam birde bir sorum daha olacak.Ameliyathane hizmetlerinden mezun olduğumda att diplomam hala geçerli olur mu ?Şimdiden çok teşekkür ederim..

 4. TERCİH UZMANI
  23:51 on Şubat 3rd, 2014

  Elbette olur.Örneğin ek olarak iş yapmak istersen ATT diplomanı gayriresmi kullanabilirsin

 5. irem
  16:37 on Şubat 5th, 2014

  çokk teşekkür ederim hocam iyi günler diliyorum 🙂

 6. mehmet serhat
  11:17 on Mart 29th, 2015

  Hocam merhaba bu ikinci defadır size soruyorum cevabımı alamıyorum sorum linkte dahi yayınlanmıyor
  sorum şu şekilde ygs 2 den 162 puan aldım özel ünv ücretli olarak att veya tıbbi görüntülemeyi seçsem gelebilirmi

 7. TERCİH UZMANI
  01:21 on Mart 30th, 2015

  Merhaba Mehmet,
  Yoğunluktan dolayı malesef cevaplar yetişmiyor. Benim düşüncem Ücretli alanlara yerleşmen cok zor. Ama Sana tavsiyem ücretli olarak tercih etmen özellikle yeni açılan özelleri yazman

 8. hakan ışıklı
  16:55 on Nisan 28th, 2015

  Merhaba
  Hocam benim ygs-2 puanım 223 sıralamam 300 binde bu yıl özel üniversitelerden birine gitmek istiyorum ama çok kararsızım.
  Sizce ameliyathane hizmetleri bölümünü mü tercih edeyim yoksa ATT bölümünü mü? Atanma sıkıntısı var diyorlar. Hocam bir de bu puanla devlet üniversitelerinden hemşirelik gelir mi? Cevabınız için teşekkürler?

 9. TERCİH UZMANI
  22:41 on Nisan 28th, 2015

  Merhaba Okul puanını yazmamaışsın. Tam puanını bilemiyorum ama Hemşirelik yazman en mantıklı tercih olur. ATT ikinci seçenek olabilir.Kıbrıs üniversitelerinde tam burslu hemşirelk gelebilir.

 10. Besra Sertkal
  05:48 on Haziran 14th, 2016

  Merhaba.Bu yıl ameliyathane hizmetleri bölümüne gidicem acaba 2.sınıfta acil ve ilk yardım bölümüne geçiş yapabilir miyim

 11. TERCİH UZMANI
  19:18 on Haziran 14th, 2016

  Merhaba gecis icin uygun Üniversitesi bulabilirsinz mümkündür

Leave a Reply: